Fundacja Zacny Uczynek

Fundacja "Zacny Uczynek"

 

Strona główna
Kapituła ...
Znaczenie ikony
Działalność Fundacji
Laureaci...
Galeria
Darczyńcy ...
Fundusz stypendialny
Ogłoszenia Fundacji
Kontakt
 

 
 

 

Motto Nagrody

Największym złem, na które cierpi świat, jest nie siła złych, lecz słabość mądrych

                                                                                             Monteskiusz

Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro?

                                        Antoine de Saint-Exupery

"Zacny uczynek" i Nagroda im. Andrieja Sacharowa

/.../ Nagroda "Zacnego uczynku", ufundowana za nadzwyczajne osiągnięcia i działania motywowane dobroczynnością, humanizmem oraz regułami prawa i demokracji, odzwierciedla nastawienie Parlamentu Europejskiego, który jest znany ze swego zaangażowania na tym polu. /.../ Nasza instytucja przyznaje doroczną nagrodę wolności myśli im. Sacharowa, dlatego z radością obejmuję patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego Państwa Nagrodę. /../

                                        Hans-Gert Pöttering Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 

Nagroda "Zacnego uczynku" została ufundowana w 2005 roku. Jej twórcami byli Roman Żelazny i Piotr Mroczyk. Bazy organizacyjno-logistycznej dostarczyły Echo Enterprise Sp. z o.o. oraz tygodnik "Echo Krasnegostawu". Wkrótce do twórców Nagrody dołączyło czterech pozostałych Fundatorów. W grudniu 2005 "Zacny uczynek" wręczono po raz pierwszy, a jego laureaci stali się członkami Kapituły przyznającej Nagrodę.

Regulamin Nagrody postanawia m.in, że jest ona wręczana raz w roku. Przyznaje się ją w trybie honorowym.

Na początku 2006 roku Fundatorzy postanowili o zmianie regulaminu Nagrody w części dotyczącej Kapituły. Zgodnie z tym członkiem Kapituły przyznającej Nagrodę "Zacnego uczynku" zostaje się na jej zaproszenie.

Fundatorzy ustalili także, że podmiotem zarządzającym Nagrodą "Zacnego uczynku", poza okresem założycielskim, nie może być spółka prawa handlowego. Na początku 2006 przystąpiono więc do tworzenia fundacji, która przejęłaby tę rolę. Fundacja powstała latem 2006 roku. Została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Lublinie i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000257683.

Podstawowe cele i zadania: Fundacja działa na rzecz demokracji, praworządności i społeczeństwa obywatelskiego, wolności i praw człowieka, zasad etycznych, bezpieczeństwa publicznego, upowszechniania i umacniania ideałów solidarności, liberalizmu, dobroczynności, humanizmu, integracji poszczególnych ludzi, grup społecznych, kultur, wyznań i ras; sprzyja i promuje życie kulturalne, oświatowe, artystyczne, pomaga dorosłym, młodzieży i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, sprzyja aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

Rada i Zarząd Fundacji

Dr Andrzej Olechowski - Przewodniczący

Zbigniew Glanowski

Prof. dr Wiesława Piątkowska-Stepaniak

Roman Żelazny - Prezes Zarządu

 Dr Andrzej Olechowski
 Przewodniczący Rady Fundacji

 Chairman of the Fundation Dr Andrzej Olechowski; 
 Vorsitzender des Stifftungsrats Dr Andrzej Olechowski

 

Dr Adrzej Olechowski - Doktor ekonomii. Minister Finansów (1992), Minister Spraw Zagranicznych (1993 - 1995). Kandydat na Prezydenta RP (2000, 2010). Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Członek Rad Nadzorczych Banku Handlowego, Euronet, Layetana Development Polska, MCI Menagment S.A. oraz Komietetów Doradczych ACE, Citigroup Europa, Macquarie European Infrastructure Foundation. Członek m.in. Europejskiej Komisji Spraw Zagranicznych, Fundacji Batorego, Instytutu Spraw Publicznych, Towarzystwa Społeczno-Ekonomicznego. W ub. latach także doradca Prezydenta Lecha Wałęsy, pierwszy zastępca Prezesa Polskiego Banku Narodowego, ekonomista w Banku Światowym (Waszyngton) i UNCTAD (Geneva). Członek rad nadzorczych i komitetów doradczych m.in. ABB Polska, Europejskiego Funduszu Hipotecznego, EXBUD, LOT, Vivendi, PKN Orlen, Creditanstalt, Goldman Sachs, International Finance Corporation. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Teologii Katolickiej, Collegium Civitas.

Zgłaszanie kandydatów do Nagrody "Zacnego uczynku"

Kandydatów mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje i instytucje publiczne. W pierwszej kolejności przyjmowane będą kandydatury zgłoszone przez członków Kapituły. Zgłoszenia przyjmowane są do
30 września każdego roku.

Kandydatem może być każdy pełnoletni obywatel, posiadający pełnię praw obywatelskich i publicznych, bez względu na obywatelstwo czy narodowość. W przyznawaniu Nagrody Kapituła będzie się jednak kierować intencją honorowania Nagrodą osoby podejmujące działania bądź inicjatywy na rzecz środowisk lokalnych. Kapituła może również przyznać Nagrodę instytucji lub organizacji działającej na rzecz dobra publicznego. Nie będzie to jednak instytucja czy organizacja rządowa, chyba że w danym przypadku Kapituła zdecyduje inaczej.

Przy zgłoszeniu kandydatów należy podać konkretne przykłady ich działania dla dobra społecznego. Zgłoszenie ma zawierać krótki życiorys kandydata. Należy je kierować do Fundacji "Zacny uczynek" na adres:

Fundacja "Zacny uczynek",
Plac 3 Maja 21,
22-300 Krasnystaw

Zgłoszenie kandydata następuje w dowolnej formie, z zachowaniem jednakże formy pisemnej.